Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla

Cíl akce:
Propagace horské cyklistiky a cyklistické turistiky na česko-polsko-slovenském pohraničí.
Propagace zdravého životního stylu, sportu, aktivního odpočinku, turistiky a rekreace.
Propagace regiónu a obcí, které se účastní organizace jednotlivých akcí celého závodu v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.
 

 
Organizátoři jednotlivých závodů:
Polsko:
Stowarzyszenie promocji i rozwoju Ustronia
ul. Rynek 2
43-450 Ustróń
 
Česko:
ADROIT BIKE s.r.o.
prodejna jízdních kol
Jablunkovská 719
739 61 Třinec
 
Slovensko:
obec Raková
obecný úrad 140
023 51 Raková
 

 
 
PODMÍNKY ÚČASTI
Účastníkem závodu může být osoba, která splní tyto podmínky:
1. Odešle na adresu organizátora vyplněnou přihlášku:
  • umístěnou na internetových stránkách: (on-line registrace je velmi doporučována)
  • osobně se přihlásí v kanceláři závodu nebo na místě startu
2. Po zaplacení startovného, podepíše prohlášení, že nemá zdravotní komplikace a souhlasí s účastí v závodech na vlastní nebezpečí.
 
Při vyplňování přihlášky (v elektronické nebo písemné formě) účastník závodu souhlasí s níže uvedenou klauzulí:
Organizátor, všechny osoby, které s ním spolupracují, a také osoby související s přípravou a organizací závodu, nenesou žádnou odpovědnost za účastníky, za osobní škody, věcné a majetkové, které vzniknou před závodem, v průběhu závodu nebo po závodech.
Účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost.
Účastníci závodu nesou civilní a právní odpovědnost za všechny škody, které sami způsobí.
Účastník závodu, který akceptuje tento dodatek, se zříká práva vymáhat a jakékoliv náhrady od organizátora anebo jeho zadavatele, v případě nehody a škod vzniklých v souvislosti se závodem.
Beru na vědomí, že v případě nehody, nemůžu žádat náhradu způsobených škod po organizátorovi akce.
Beru na vědomí, že je nutno dbát pokynům bezpečnostních složek a dodržovat pravidla závodu.
Souhlasím s podmínkami účasti a potvrzuji svojí účast v závodech.
V případě startu osoby mladší 18 let, je vyžadován písemný souhlas rodičů nebo právního zástupce dítěte.
Fotografie, video nahrávky a rozhovory s mojí osobou, a také výsledky s mými údaji, mohou být využity v novinách, rádiu a televizi.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se všemi podmínkami pravidel závodu. Přihlášku jsem vyplnil pravdivě a kompletně. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů. Veškeré údaje, které závodník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.
Odesláním formuláře přihlášky a zpřístupněním mé e-mailové adresy, je současně vyjádřením souhlasu k získání obchodních sdělení elektronickou formou od organizátora závodu v rámci zákona o poskytování služeb elektronickou formou.
Potvrzením účasti v závodu je registrace a zaplacení startovného, zaplacení obsluhy čipu a start v závodu - registrace čipu (jestliže organizátor použije tento měřící systém) je kontrolním bodem v startovním sektoru. Každý účastník dostane na dobu závodu zapůjčené číslo. V případě ztráty, nebo zničení čísla, bude vydán závodníkovi duplikát čísla (poplatek 10 zł.). Účastníkovi závodu se zakazuje jakékoliv zasahování do vzhledu a grafických detailů uvedených na čísle.
Právo startovat v závodech mají osoby starší 18 let, ve věku 16 - 18 let s písemným potvrzením rodičů nebo opatrovníků, děti ve věku do 16 let jen s doprovodem rodičů nebo opatrovníků, kteří se také zúčastní závodu.
Každý závodník se účastní závodu na vlastní riziko a odpovědnost (v případě neplnoletých osob na riziko a odpovědnost rodičů, případně opatrovníků.
Každý účastník závodu je povinen mít cyklistickou přilbu. Závodníci, kteří pojedou bez přilby, budou diskvalifikování.
Do závodu se lze přihlásit přes internet, na stránkách, kde se nachází on-line přihláška. Nebo v místě startu (termín přijímání přihlášek bude uveřejněn na internetových stránkách).
 
Poplatek za každého nahlášeného závodníka činí:
180,-Kč nebo 30,-Zl nebo 7,-euro
 

 
PRAVIDLA PROBÍHAJÍCÍCH ZÁVODŮ
Během doby trvání závodu si Organizátor vyhrazuje právo rozhodovat o všech případech, které nejsou obsahem těchto Pravidel.
Závodníkovi bude povolen start, až po připevnění startovného čísla a po připevnění a registraci čipu k měření času, které závodník obdrží od organizátora.
Závodníkům je zakázáno trénovat na závodní dráze v době konání závodů.
V době konání závodů je závodníkům zakázáno zkracovat nebo jinak měnit trasu, kterou určil Organizátor. V případě porušení tohoto zákazu, bude závodník diskvalifikován.
V případě, že závodník sjede z vyznačené trasy, je povinen ihned se vrátit na vyznačenou trasu a začít přerušený závod v místě, ve kterém sjel. V případě porušení tohoto zákazu, bude závodník diskvalifikován.
Jednotlivé závody budou probíhat pouze v jednotlivých věkových kategoriích.
Je zakázáno používat skleněné nádoby v blízkosti a na závodní trase, a také jiné předměty ohrožující bezpečí závodníků i fanoušků.
Výherci ve všech kategoriích, ve kterých se rozlišuje rozdělení podle věku a pohlaví, se stanou ti účastníci závodu, kteří v nejkratším čase projedou vyznačenou trasu.
O způsobu průběhu startu budou účastníci informování organizátory závodu při technickém odbavení před zahájením závodu.
Trasa závodů bude označená a zabezpečená přes Organizátora.
V cíli závodů se bude nacházet stravovací místo.
V průběhu konání závodů jsou závodníci povinni dodržovat Pravidla silničního provozu.
V průběhu konání závodů jsou závodníci povinni dodržovat výše zmíněná Pravidla a chovat se s patřičnou úctou k jiným účastníkům, rozhodčím, organizátorům, pomocnému personálu a k zdravotní službě.
V průběhu konání závodů jsou závodníci povinni uchovat si dobré mravy (zejména není vhodné používat vulgarismy), dodržovat pravidla fair play, a mít úctu k okolní přírodě.
 

 
SILNIČNÍ PROVOZ
Závody závodu se odehrávají z pravidla při běžném silničním provozu, s výjimkou úseků, uvedených v pravidlech silničního provozu.
Podrobné informace týkající se silničního provozu u jednotlivých závodů budou závodníkům předané při technickém odbavení před startem.
Místa zvláště nebezpečné budou zabezpečená přes pořádkovou službu.
Závodníci musí být ostražití vzhledem k možnosti vyjetí motorového vozidla ze zemědělského pole, vedlejší cesty, lesní cesty či od jednotlivých budov.
Organizátor není odpovědný za možné kolize či nehody na trase.
 

 
PRAVIDLA PŘEDÁNÍ ODMĚN
Odměny v každé kategorii obdrží vždy první tři závodníci v každé kategorii podle věku a pohlaví, kteří v nejkratším čase projedou vyznačenou trasu.
 

 
MUŽI
M0
junioři do 17 let (nutný souhlas rodičů)
 
M1
junioři 18 – 25 let
 
M2
26 – 35 let
 
M3
36 – 45 let
 
M4
46 – 55 let
 
M5
56 – 61 let
 
M6
nad 62 let
 
ŽENY
K1
do 20 let
 
K2
od 21 do 39 let
 
K3
40 a výše
 
V případě, že v dané kategorii bude přihlášeno méně než tři osoby, organizátor si vyhrazuje právo na sloučení věkových kategorií.
 
Individuální klasifikace závodu
1. Účastníkům jsou udělovány body po skončení každého závodu. O počtu bodů rozhoduje umístění závodníka ve své věkové kategorii.
2. Ke konečnému hodnocení se započítávají nejlepší výsledky získané z ¾ závodů konajících se v roce, tzn. v případě 5 závodů v roce 2013, se započítávají 4 nejlepší výsledky.
3. V případě stejného počtu bodů u dvou účastníků v jednotlivé kategorii, bude rozhodovat součet časů ze závodů, v kterých startovali tito dva závodníci spolu. Toto pravidlo platí pouze pro závodníky, kteří mají šanci vystoupat na stupně vítězů. U ostatních rozhoduje věk závodníků, kdy při součtu bodů mladší závodník ustupuje staršímu.
Body se započítávají následujícím způsobem:
  Umístění Body Umístění Body Umístění Body
  1 100 11 64 21 45
  2 95 12 62 22 44
  3 90 13 60 23 43
  4 85 14 58 24 42
  5 81 15 86 25 41
  6 78 16 54 ostatní 40
  7 75 17 52    
  8 72 18 50    
  9 69 19 48    
  10 66 20 46    
 

 
TREST
Komise rozhodčích na základě dohody s organizátorem může stanovit následující tresty:
Upomínka.
Diskvalifikace.
 

 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Závodníci jsou povinni respektovat životní prostředí a v žádném případě nesmí znečišťovat trasy závodu. Znečišťování trasy závodu bude trestáno diskvalifikací. Je zakázáno používat skleněné láhve v blízkosti a na trase závodu.
 

 
PROTESTY
Protesty je možné předkládat Komisi rozhodčích písemnou formou v době trvání závodů. Závěrečná rozhodnutí o zkoumaném protestu provede Hlavní Rozhodčí.
 

 
VYBAVENÍ
Účastníci závodí na standardně vybavených horských kolech: kola 26" (29"), rám horského kola (vylučujeme silniční kola a hybridy), pneumatiky 1,5" a více.
 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Organizátor není odpovědný za nehody vzniklé v době příjezdu účastníků na závod a v době zpáteční cesty ze závodů.
Každý závodník se účastní závodů na vlastí odpovědnost.
Organizátor není odpovědný za ztrátu materiálních věcí v průběhu trvání závodů.
Organizátor není odpovědný za eventuální kolize a nehody na trase.
Nedostatečná znalost pravidel se nepřipouští jako argument.
Osoby bez startovních čísel pohybující se na kole na trase maratonu, budou odstraňování z trasy pořádkovou službou závodu.
Na všech trasách závodů jsou přítomná strmá stoupání.
Závody se uskuteční bez ohledu na počasí. S výjimkou podmínek, které by bránily bezpečnému průběhu závodů.
Organizátor si vyhrazuje právo zrušit závod v souvislosti s výskytem přírodních katastrof nebo jiných pohrom, označovaných jako „vyšší moc".
Organizátor zajišťuje všem účastníkům v závodě nezbytná lékařská ošetření v době trvání závodů.
V případě odstoupení závodníka z účasti v závodě, není účastníkovi vrácen poplatek za startovné.
Organizátor si vyhrazuje právo k výkladu těchto Pravidel a k provádění jejich změn.
O případech, na něž se nevztahují tato Pravidla, rozhoduje Organizátor.